top of page

מלון עץ הזית

ירושלים

מלון עץ הזית נמצא בשכונת וואדי ג'וז בירושלים. בחפירות בזמן בניית המלון התגלו מוצגים ארכיאולוגיים שונים אשר הוכללו בחזית דלפק הקבלה של המלון. בחזית המלון נטוע עץ זית בין מאות שנים.
אנו התבקשנו להאיר ולהעצים את הכניסה למלון, את עץ הזית בחזית, את דלפק הקבלה, את דלפקי המשקאות במסעדות המלון, ואת אלמנטי הנגרות המפוסלים המצויים בלובי.
בפרויקט זה השתמשנו במגוון רחב של גופי תאורה ספוטיים, לינאריים, שקועי ריצפה, צמודי קיר, סיבים אופטיים ועוד להארה מדויקת של האלמנטים שצוינו.
bottom of page